گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۶۲

 

من هرگز آب چاه ندیدم چنین مداد

بر یک ورق نویس که بر هفت بگذرد

نی نی ورق چه باشد و کیمخت گوسفند

از چرم گاو از سپر جفت بگذرد

سعدی
 
 
sunny dark_mode