گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۴۱

 

گر بشنوی نصیحت مردان به گوش دل

فردا امید رحمت و عفو خدای دار

بشنو که از سعادت جاوید برخوری

ور نشنوی خذوه فغلوه پای دار

سعدی