گنجور

خالد نقشبندی » قطعات » قطعه شماره ۱۹ (هنگام عزیمت از مدینه و وداع با سرور کاینات)

 

ای جلوه‌گاه ایزد دادار الوداع

ای قبله‌گاه احمد مختار الوداع

ای شافع گروه گنهکار روز حشر

وی واضع شکوه ستمکار الوداع

ای مخزن جواهر الطاف کردگار

[...]

خالد نقشبندی