گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها » پاره ۲

 

جوانی گسست و چیره زبانی

طبعم گرفت نیز گرانی

رودکی