گنجور

کسایی » دیوان اشعار » آسیای زمانه

 

آس شدم زیر آسیای زمانه
نیسته خواهم شدن همی به کرانه
زاد همی ساز و شغل خویش همی بر
چند بری شغل نای و چنگ و چغانه


متن کامل شعر را ببینید ...

کسایی