گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۵۵ - در مدح بهرامشاه

 

خواجه غلط کرده است در چه؟ در ابروی اوزان که نسازد همی قبلهٔ دل سوی او
قبلهٔ عقلست و نقل پیچ و خم زلف اودایهٔ حورست و روح بوی خوش و خوی او
شیر فلک را شدست از پی کسب شرفمسجد حاجت روا خاک سر کوی او
تاز دو عید و یکی قدر چه خیزد تراعید همی بین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی