گنجور

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

ای که در آیینة جان هیچوقت

دیده نة روی کمال سخن

دفتر انشاش یکی در نگر

زیور خط بین و جمال سخن

سعدالدین وراوینی
 
 
sunny dark_mode