گنجور

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

معنی هو با تو بگویم که چیست

دوست یکی و جز از او هیچ نیست

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode