گنجور

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۸ - داروی کاری

 

زن جلبی رفته و در همچو من

کرده سخنهای پریشان رقم

می‌روم و می‌خرم و می‌خورم

داروی کاری که براند شکم

پس ز پی جایزه‌اش بر دهن

[...]

وحشی بافقی
 
 
sunny dark_mode