گنجور

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰

 

خواب خوش من ای پسر دستخوش خیال شد

نقد امید عمر من در طلب وصال شد

گر نشد اشتیاق او غالب صبر و عقل من

این به چه زیردست گشت آن به چه پایمال شد

بر من اگر حرام شد وصل تو نیست بوالعجب

[...]

سعدی شیرازی