گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «فته»

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۴۰۹ - شراب خواسته

 

یک دو منک می سه تن به چار جوانب

پنج قدح شش زمان بخورده و خفته

هفت فلک شد گوا که هشت تن از دل

نه ره ده بار در مدح تو سفته

مفخر دهری بده زبان و بنه روی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی