گنجور

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۸

 

حل معمای حکمتش نتواند

آنکه کند حل صدهزار معمّا

فهم شناساییش‌ چگونه کند کس

مشت نشاید زدن به صخرهٔ صمّا

قاآنی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۴۵

 

صحن فلک شد سیاه بسکه ز غبرا

گرد به گردون گردگرد برآمد

گشت هوا زمهریر بسکه ز هر سو

از جگر گرم آه سرد برآمد

قاآنی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۴۸

 

بارخدایا ثنای همچو تویی را

همچو تویی هم مگر قیام تواند

اینقدر از ماکفایتست که گوییم

همچو تویی هم مگر ثنای تو خواند

قاآنی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۵۸

 

طلعت مقصود چون ز پرده درآید

خلق جهان را تمام پرده‌ در آید

دوست مگو جلوه گر شود به قیامت

هست قیامت چو دوست جلوه گر آید

دیدهٔ ما تاب آفتاب ندارد

[...]

قاآنی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۱۰۸

 

جنبش مژگان دلیل جنبش جانست

جنبش جان چیست پیک قدرت یزدان

کی بودش آگهی ز جذبهٔ قدرت

آنکه ندارد خبر ز جنبش مژگان

قاآنی
 

قاآنی » قطعات » شمارهٔ ۱۲۷

 

گر نشدی ابر تیره پردهٔ خورشید

یا به شبان آفتاب رخ ننهفتی

می‌نشدی آشکار آیت ظلمت

کس به عبث مدح آفتاب نگفتی

قاآنی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode