گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۵۷

 

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد؟

تیغت ماهیست، دشمنانت کبودر

رودکی سمرقندی