گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

چشم مسافر چو بر جمال تو افتد

عزم رحیلش بدل شود به اقامت

عمان سامانی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » دیباچه

 

فضل و هنر ضایع‌ست تا ننمایند

عود بر آتش نهند و مشک بسایند

عمان سامانی