گنجور

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

ای کرده غمت غارت هوش و دل ما

درد تو شده خانه فروش دل ما

سری که مقدّسان از او محرومند

عشق تو فرو کوفت به گوش دل ما

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode