گنجور

ناصرخسرو » جامع الحکمتین » بخش ۱۰ - اندر تعریف «من»

 

گر بشد از من منال و مال (و) ولایت

جود (و) شجاعت نشد، نه فضل و کفایت

شکر خداوند را که مایه بجایست

سود کنم، گر کند خدای عنایت

بدهد روزیم اگر ولایت ندهد

[...]

ناصرخسرو
 
 
sunny dark_mode