گنجور

دقیقی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۲

 

ذرّه نماید به جنب قدر تو گردون

قطره نماید به پیش طبع تو دریا

دقیقی
 
 
sunny dark_mode