گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » جمهوریت

 

متاع معنی بیگانه از دون فطرتان جوئی

ز موران شوخی طبع سلیمانی نمی آید

گریز از طرز جمهوری غلام پخته کاری شو

که از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آید


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری