گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » جهان رنگ و بو فهمیدنی هست

 

جهان رنگ و بو فهمیدنی هست

درین وادی بسی گل چیدنی هست

ولی چشم از درون خود نبندی

که در جان تو چیزی دیدنی هست


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری