گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۸

 

شب تار و بیابان پرورک بیدر این ره روشنایی کمترک بی
گر از دستت برآید پوست از تنبیفکن تا که بارت کمترک بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۹۹

 

دلا راه تو پر خار و خسک بیدرین ره روشنایی کمترک بی
گر از دستت بر آید پوست از تنبیفکن تا که بارت کمترک بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر