گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۰

 

ز عشقت آتشی در بوته دیرمدر آن آتش دل و جان سوته دیرم
سگت ار پا نهد بر چشمم ای دوستبمژگان خاک راهش رو ته دیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۲

 

هزاران غم بدل اندوته دیرمهزار آتش بجان افروته دیرم
بیک آه سحر کز دل برآرمهزاران مدعی را سوته دیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۲۳

 

زعشقت آتشی در بوته دیرمدر آن آتش دل و جان سوته دیرم
سگت ار پا نهد بر چشمم ایدوستبمژگان خاک پایش روته دیرم


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر