گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۳

 

نسیمی کز بن آن کاکل آیومرا خوشتر ز بوی سنبل آیو
چو شو گیرم خیالش را در آغوشسحر از بسترم بوی گل آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۲۱۴

 

سحرگان که بلبل بر گل آیوبدامان اشک چشمم گل گل آیو
روم در پای گل افغان کنم سرکه هر سوته دلی در غلغل آیو


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر