گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » ز آب و گل خدا خوش پیکری ساخت

 

ز آب و گل خدا خوش پیکری ساخت

جهانی از ارم زیبا تری ساخت

ولی ساقی به آن آتش که دارد

ز خاک من جهان دیگری ساخت


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری