گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۰۶

 

گر آن نامهربانم مهربان بیچرا از دیدگانم خون روان بی
اگر دلبر بمو دلدار می‌بوچرا در تن مرا نه دل نه جان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۰۷

 

دلم از سوز عشق آتش بجان بیبکامم زهر از آن شکر دهان بی
همان دستان که با ته بی بگردنکنونم چون مگس بر سر زنان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۰۸

 

جهان خوان و خلایق میهمان بیگل امروز مو فردا خزان بی
سیه چالی که نامش را نهند گوربما واجن که اینت خانمان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۰۹

 

خدایی که مکانش لامکان بیصفابخش جمال گلرخان بی
پدید آرندهٔ روز و شب و خلقکه بر هر بنده او روزی رسان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۰

 

هزاران لاله و گل در جهان بیهمه زیبا به چشم دیگران بی
آلالهٔ مو به زیبایی درین باغسرافراز همه آلالیان بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۱۱

 

ز بیداد فلک یارون امان بیامان جستن روز آخرزمان بی
اگر پاره کرم یخه بجا بوکه وامو آسمان پرسرگران بی


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر