گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » خرده (۱۵)

 

چه خوش بودی اگر مرد نکویی

ز بند باستان آزاد رفتی

اگر تقلید بودی شیوهٔ خوب

پیمبر هم ره اجداد رفتی


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری