گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » ملحقات » شمارهٔ ۲۴ - و قال ایضاً

 

زخط عارض ترکان لشکر
مرا این فایده تا جاودان بس
که خط از عارض ترکان لشکر
زشرمش برنیارد سر ازین ÷س


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل