گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۸۸

 

جواب گفته های ما به تبریز
که می گویند گاه و بیگاه
به پستی و بلندی مینماید
به پیش بیت کعبه بیت جولاه
تو گویی خانقاه خواجه شیخ است
به جنب مسجد خواجه علیشاه


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی