گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قطعات » شمارهٔ ۳۸

 

مشو مغرور حسن خوبرویان
به زلف دلکش و روی نگارین
کز اینها گیردت دل سال دیگر
چنان کامسال از خوبان پارین


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی