گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «هنوزازتوشکیبعاشقاننابودمیگردد»

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۰۲

 

هنوزت ناز گرد چشم خواب آلود می‌گردد

هنوز از تو شکیب عاشقان نابود می‌گردد


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی