گنجور

مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۸

 

تو در غربت من آرام از غمت چون در وطن گیرم

مگر میرم ز هجران تو و جا در کفن گیرم

از آن گمگشته ناید قاصدی هرگز مگر گاهی

سراغ یوسف خویش از نسیم پیرهن گیرم

بیا وز هجر زین بیشم مکش اندیشه کن زآندم

[...]

مشتاق اصفهانی