گنجور

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۷۹

 

فکند آن پنجه داور گهی از راست گاهی چپ

ز مرحب سر ز خیبر در گهی از راست گاهی چپ

علی یک تن در آن غوغا ولی در عرصه هیجا

هزیمت کرد از او لشکر گهی از راست گاهی چپ

سهیل برق تک رخش و بدخشی ذوالفقار او

[...]

آشفتهٔ شیرازی