گنجور

عنصرالمعالی » قابوس‌نامه » باب چهل و یکم: در آیین و رسم اسفهسالاری

 

سفهسالار لشکر‌شان یکی لشکر شکن کآخر

شکسته شد ازو لشکر ولیکن لشکر ایشان}

عنصرالمعالی
 
 
sunny dark_mode