گنجور

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۷۵

 

خداوندا درین مدت که من در خدمتت بودم

نکردم هیچ تقصیری به خدمت تا توانستم

چه مایه رنجها بردم که تا حالم بدانی تو

کنون زینست رنج من که می گویی ندانستم؟

ظهیر فاریابی
 
 
sunny dark_mode