گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۳

 

چو دولت خواهد آمد بنده‌ای را

همه بیگانگانش خویش گردند

چو برگردید روز نیکبختی

در و دیوار بر وی نیش گردند

سعدی شیرازی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢۵٩

 

چو دولت خواهد آمد بنده ایرا

همه بیگانگانش خویش گردند

چو برگردید روز نیکبختی

در و دیوار با او نیش گردند

ابن یمین فریومدی