گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۴۰

 

شبی نالم شبی شبگیر نالم

ز جور یار و چرخ پیر نالم

گهی همچون پلنگ تیر خورده

گهی چون شیر در زنجیر نالم

باباطاهر
 

فایز » ترانه‌های فایز بر اساس نسخه‌ای دیگر » دوبیتی‌ها » شمارهٔ ۲۹۳

 

به شب نالم شب شبگیر نالم

گهی از بخت بی تدبیر نالم

بنالم چون پلنگ تیر خورده

گهی چون شیر در زنجیر نالم

فایز