گنجور

رودکی » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۷

 

درنگ آسا سپهر آرا بیاید

کیاخن در رباید گرد نان را

رودکی
 
 
sunny dark_mode