گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

مرا هجران آن آهوی آمو

همی دارد چو بچه مرده آهو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

زمانی روی کرده جفت آرنج

زمانی دست کرده جفت زانو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

ز درد اندر دوان آنکو بآنکو

برنج اندر روان آنسو بآنسو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

مرا گویند زو برگرد هیهات

چگونه بر توانم گشت من زو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

که ما را تن دو آمد باز جان یک

که ما را دل یک آمد باز تن دو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

اگر بیند لب خندانش خاتون

وگر بیند رخ رخشانش یبغو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

نه یبغو دست بردارد ز رخسار

نه خاتون چنگ بر دارد ز گیسو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

چو روز من برنگ آن خط و آن زلف

چو پشت من بخم آن جعد و ابرو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

بر او گیتی همانا رشک برده است

که چون او خویشتن را ساخت نیکو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

یکی زیلو صبا بر دشت گسترد

ز لاله تار و از گل پود زیلو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

سیاهی در میان لاله پیدا

چو در پیراهن مصقول هندو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

عیان گشتند خیل لاله و گل

نهان گشتند خیل نار و لیمو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

سرایان گشت بر کهسار ساری

نوازان گشت در گلزار نارو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

من از عشق بتی خو کرده زاری

که دل بردنش طبع است و جفاخو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

نپاید پیش مژگانش مرا دل

نه زوبین کیا را پیش بارو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

ستون ملک ابوالفارس کجا هست

پناه دین بشمشیر و ببازو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

برزم اندر بسان پور دستان

ببزم اندر بسان باب شیرو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

بشهر دوستانش خار غنچه

بشهر دشمنانش خار ناژو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

دهد خواهندگان را روز بخشش

در و گوهر به تنگ و زربه به تنکو

قطران تبریزی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۸۸ - فی المدیحه

 

چو او دشمن گدازی در جهان نیست

چو او چاکر نوازی در جهان کو

قطران تبریزی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode