گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۶

 

اگر خونی نریزد شاه عالم

بسا خونا که در عالم بریزند

بباید کشت هر یکچند گرگی

به زاری تا دگر گرگان گریزند

سعدی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۸۹ - مسلمانان به خویشان در ستیزند

 

مسلمانان به خویشان در ستیزند

بجز نقش دوئی بر دل نریزند

بنالند از کسی خشتی بگیرد

از آن مسجد که خود از وی گریزند

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode