گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۳ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

چو جان نوریست آتش عین نارست

از آن آتش در این ناپایدارست

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

همه جانست وجانان آشکارست

حقیقت جان یقین دیدار یارست

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

قل الرّوح ار بدانی دید یارست

که بنموده رخ اینجا پنج و چارست

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

دل و جان آشنای کردگارست

بنزد عاشقان دیدار یارست

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

نه چندانم در اینجا فکر و یارست

که اندیشه دمادم بیشمارست

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

سوی خاک درت افتاده خوارست

حقیقت وصلت اینجا پایدارست

عطار نیشابوری
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۴ - در صفات جان و دل گوید

 

کنون هم وصل هر دو آشکارست

حقیقت هر دو در دیدار یارست

عطار نیشابوری
 
 
۱
۴
۵
۶