گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

منم آب و تو خورشیدی فتاده

حقیقت نور خود بر من گشاده

عطار
 
 
۱
۵
۶
۷
sunny dark_mode