گنجور

عنصرالمعالی » قابوس‌نامه » باب چهل و دوم: اندر آیین و شرط پادشاهی

 

ترا توفیق خواهم در دعا تا

دهی هر کاردان را کاردانی

عنصرالمعالی
 
 
sunny dark_mode