گنجور

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » مقدمه

 

نه پیش من دواوین بود و دفتر

نه عیسی را عقاقیرست و هاون

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب ششم » داستانِ زن دیبا فروش و کفشگر

 

بود رسمِ سلام از بامدادان

اگر چه اتّفاق امشب فتادست

و لیکن چون توئی روزِ زمانه

ترا هرگه که بینم بامدادست

سعدالدین وراوینی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب هفتم » مصافِ پیل و شیر و نصرت یافتنِ شیر بر پیل

 

ز بس کش گاو چشم و پیل گوشست

ز بس کش گاو چشم و پیل گوشست

سعدالدین وراوینی
 
 
sunny dark_mode