گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵۰ - در مدح عبدالحمید احمد عبدالصمد

 

بیار ای پسر ای ساقی کرام

از آن شمع فتنه چراغ جام

از آن لعل که زردی برد ز روی

از آن نوش که تلخی دهد به کام

نه پای مهرش سوده از رکاب

[...]

ابوالفرج رونی