گنجور

صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۸۱ - له

 

رخ نگار درآمد به خواب خوش دوشم

فگند آن خط مشکین دو حلقه در گوشم

صوفی محمد هروی