گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۵۴ - فی السّفینة الصاحب نظام الدّین

 

درین سفینه نگه کن به چشم معنی بین
که رشک لعبت مانیّ و صورت چینست
سفینه چیست؟ غلط می کنم که دریاییست
که دست عقل ز اطراف آن گهر چینست
ز پای تا سر او یک بیک تأمّل کن
ببین چگونه همه نغز و خوب آیینست
ز بس که عنبر و مشکست توده بر توده
دماغ دانش از اندیشه عنبر آگینست
مفّرحیست ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل