گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۱۷

 

نبایدت که پریشان شود قواعد ملکنگاه دار دل مردم از پریشانی
چنانکه طایفه‌ای در پناه جاه تواندتو در پناه دعا و نماز ایشانی


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی