گنجور

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۲۲

 

کنون که توبه شکستم کدوی می بسرم نهچنانکه کاسهٔ سر بشکند ز بار سبویم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۵۲۳

 

کنون که تو به شکستم کدوی می‌بسرم نهچنانکه کاسهٔ سر بشکند زبار سبویم


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی