گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۷۸ - ایضا له

 

خدایگان شریعت امام روی زمین
که شمع رای تو از آسمان لگن خواهد
اگر چه زحمت بسیار می دهم همه وقت
زبان حال بهر حال عذر من خواهد
چه کم طمع بود آن شاعری که از ممدوح
بهای جبّه و دستار خویشتن خواهد


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل