گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۴۲

 

مرا تو راحت جانی، معاینه، نه خبرکرا معاینه آید خبر چه سود کند؟
سپر به پیش کشیدم خدنگ قهر تراچو تیر بر جگر آید سپر چه سود کند؟


متن کامل شعر را ببینید ...

رودکی