گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۰۴ - ایضا له

 

ز بعد مدّت سالی که من نیاسودم
به روز و شب زتمنّای جبّه و دستار
درین تفکّر بودم که بر چه نوع کنم
ز بخشش تو تقاضای جبّه و دستار
ز انقطاع جرایت خود آن فتاد امروز
که نیست ما را پروای جبّه و دستار


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل